Algemene Voorwaarden Bonding Communicatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van Bonding Communicatie. Vuurdoornerf 23, 3894 KX, Odijk, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58761691. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht, zoals op overeenkomsten tot het leveren van documenten en/of tot het verrichten van (advies)werkzaamheden, het leveren van (internet)diensten en het verzorgen van opleidingen van Bonding Communicatie,  gevestigd te Odijk.


2. De opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”. 


3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.


4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Bonding Communicatie, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.


5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


6. Onder “documenten” wordt verstaan: door Bonding Communicatie en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. 

Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.


7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die Bonding Communicatie en/of de wederpartij (moet) verstrekken.


8. Onder “opleiding” wordt verstaan: een door Bonding Communicatie te verzorgen opleiding, training, cursus, workshop e.d. uit het opleidingsaanbod van Bonding Communicatie dan wel op verzoek van de wederpartij door Bonding Communicatie samengesteld. Dit kan zowel een individuele opleiding betreffen als een groepsopleiding.


9. Onder “deelnemer” wordt verstaan: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een opleiding. Dit kan zowel de wederpartij zelf zijn, als een door de wederpartij opgegeven derde.


10. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.


11. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.


12. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.


Artikel 2: Aanbod


1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Bonding Communicatie mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.


2. Een samengesteld aanbod verplicht Bonding Communicatie niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/dienst tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.


3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Bonding Communicatie de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.


4. Het aanbod, de prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.


5. Bonding Communicatie is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs wanneer deze duidelijk berust op een druk- of schrijffout. 


6. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van de documenten, voorbeelden van ontwikkelde websites, opgaven van (technische) specificaties, functionaliteiten, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Bonding Communicatie zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.


Artikel 3: Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten


1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Bonding Communicatie heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Bonding Communicatie schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.


2. Bij opleidingen met een aanmeldingsprocedure komt de overeenkomst tot stand nadat Bonding Communicatie een van de wederpartij ontvangen aanmelding voor deze opleiding schriftelijk heeft bevestigd.


3. Bonding Communicatie is pas gebonden aan:

a.    een opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b.    mondelinge afspraken;

c.    aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Bonding Communicatie - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen. 


4. De wederpartij voorziet zijn opdracht van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard, inhoud en omvang van de opdracht.


5. Wijzigingen in een al verstrekte opdracht, maakt de wederpartij ook schriftelijk en duidelijk omschreven kenbaar aan Bonding Communicatie.


Artikel 4: Honorarium, prijzen en tarieven


1. Tenzij partijen een vaste (al dan niet periodieke) vergoeding zijn overeengekomen, berekent Bonding Communicatie het honorarium op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Bonding Communicatie bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.


2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) tussen 09:00 uur en 18:00 uur.


3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag Bonding Communicatie een toeslag berekenen over het uurtarief.


4. Bonding Communicatie mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Bonding Communicatie en in redelijkheid niet van Bonding Communicatie kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.


5. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals reiskosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.


6. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Bonding Communicatie (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen en valutaschommelingen, mag Bonding Communicatie de overeengekomen prijzen dan wel het overeengekomen honorarium dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Bonding Communicatie kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Bonding Communicatie er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.


7. Bij duurovereenkomsten mag Bonding Communicatie jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging doorvoeren en doorberekenen aan de wederpartij. Bonding Communicatie informeert de wederpartij uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging.


Artikel  5: Inschakeling derden


Als Bonding Communicatie dit nodig acht, mag zij bepaalde werkzaamheden en diensten door derden laten verrichten/leveren.


Artikel  6: Verplichtingen van de wederpartij


1. De wederpartij zorgt ervoor dat: 

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Bonding Communicatie gewenste wijze aan hen ter beschikking stelt;

b. hij Bonding Communicatie in ieder geval tijdig zal informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant (kunnen) zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;

c. eventuele door de wederpartij aan Bonding Communicatie verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;

d. hij/zijn medewerkers en/of de door hem ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn de voor de uitvoering noodzakelijke/de door Bonding Communicatie gevraagde medewerking verlenen;

e. Bonding Communicatie op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie indien de werkzaamheden moeten plaatsvinden op locatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;

f. Bonding Communicatie op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door Bonding Communicatie gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, internet e.d. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij;

g. indien de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar materialen, hulpmiddelen, eigendommen van Bonding Communicatie e.d. opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;

h. op de werklocatie kosteloos de door Bonding Communicatie in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.


2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Bonding Communicatie voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.


3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies en diefstal van en overige schade aan de materialen, hulpmiddelen, eigendommen e.d. die Bonding Communicatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen.


4. Bij deelname aan een opleiding neemt de wederpartij de door Bonding Communicatie in het kader van de opleiding gehanteerde huisregels, aanwijzingen e.d. in acht en/of zorgt er voor dat de door of namens hem ingeschreven deelnemers zich hier ook aan houden.


5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel gedraagt de wederpartij zich altijd op zodanige wijze dat de overige deelnemers hierdoor niet worden gehinderd en/of zorgt hij er voor dat de namens hem ingeschreven deelnemers zich conform het voorgaande gedragen.


6. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Bonding Communicatie de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.


7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Bonding Communicatie niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Bonding Communicatie niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.


Artikel 7: Vertrouwelijke informatie


1. Partijen houden alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van/over de andere partij hebben verkregen geheim. Partijen verstrekken deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.


2. Partijen nemen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor hun werknemers en derden die onder hun verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.


3. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerken partijen de informatie conform deze verordening en melden zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.


4. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers/derden zoals bedoeld in lid 2.


5. Bonding Communicatie mag te allen tijde publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en leveringen en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of de wederpartij hiervoor toestemming heeft gegeven.


Artikel 8: Risico van opslag informatie


1. Bonding Communicatie bewaart alle van de wederpartij ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst - of zoveel langer als eventueel wettelijk verplicht - en slaat deze op zorgvuldige wijze en - indien aan de orde - met inachtneming van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming op. Bonding Communicatie neemt alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om het verloren gaan van/ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen.


2. Bonding Communicatie is echter nooit aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van het verlies of tenietgaan van deze informatie - al dan niet door cybercriminaliteit - , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Bonding Communicatie of het leidinggevend personeel op directieniveau. Tenzij partijen anders overeenkomen, bewaart de wederpartij altijd het origineel of een kopie/back-up van de aan Bonding Communicatie verstrekte informatie.


Artikel 9: Levering, (op)leveringstermijnen


1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Bonding Communicatie de verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij  schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.


2. Bonding Communicatie mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deelprestatie afzonderlijk dan wel periodiek factureren.


3. Het risico voor te leveren documenten gaat op de wederpartij over op het moment dat deze documenten feitelijk aan hem ter beschikking staan.


4. Verzending van de documenten vindt plaats op een door Bonding Communicatie te bepalen wijze voor rekening van de wederpartij.


5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of documenten (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, mag Bonding Communicatie de vervaardigde documenten voor rekening en risico van de wederpartij bewaren. De wederpartij stelt Bonding Communicatie dan binnen een door Bonding Communicatie gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of documenten alsnog te leveren.


6. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Bonding Communicatie mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele kosten, schade en winstderving van Bonding Communicatie en/of het recht van Bonding Communicatie alsnog nakoming te vorderen niet aan.


Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst


1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of diensten wordt vertraagd doordat:

a. Bonding Communicatie niet tijdig alle noodzakelijke informatie/medewerking van de wederpartij heeft ontvangen;

b. Bonding Communicatie niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft Bonding Communicatie recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.


2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Bonding Communicatie de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.


3. Bonding Communicatie spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en dienstverlening binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hen kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag Bonding Communicatie de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.


4. Bonding Communicatie neemt bij de uitvoering van de overeenkomst de wensen van de wederpartij zoveel mogelijk in acht, maar heeft creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes en eigen interpretaties tot bepaalde conclusies te komen die van invloed zijn op de inhoud van de te vervaardigen website en/of documenten.


5. Bonding Communicatie informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:

a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden en/of dienstverlening;

b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Bonding Communicatie eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Bonding Communicatie in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en geleverde diensten.


6. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Bonding Communicatie en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden/diensten die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. Bonding Communicatie mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.


7. Wanneer Bonding Communicatie op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden verricht en/of diensten levert, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen (meerwerk), vergoedt de wederpartij deze werkzaamheden/diensten volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van Bonding Communicatie. Bonding Communicatie is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan altijd verlangen dat voor deze werkzaamheden/diensten een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. De wederpartij aanvaardt dat door voornoemde werkzaamheden/diensten het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing/levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.


8. De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat/iedere conceptversie die Bonding Communicatie aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Bonding Communicatie kenbaar. Indien nodig, past Bonding Communicatie het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. Bonding Communicatie kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten, website e.d. pas gebruiken na voornoemd akkoord.


9. Indien Bonding Communicatie al goedgekeurde documenten/versies moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag Bonding Communicatie de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.


Artikel 11: Aanmelding voor en uitvoering van de opleiding


1. Aanmelding voor een aangeboden opleiding moet gedaan worden op de voor de desbetreffende opleiding aangegeven aanmeldwijze.


2. Bonding Communicatie mag afwijzend op een aanmelding beslissen indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft of de deelnemer niet voldoet aan de eventueel gestelde toelatingseisen.


3. Indien de gewenste opleiding is volgeboekt, stelt Bonding Communicatie de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte en biedt - zo mogelijk - een alternatieve opleiding aan.


4. Bonding Communicatie zet voor de opleiding gekwalificeerde opleiders in.


5. Bonding Communicatiespant zich in de opleiding op de geplande of bij aanvang van de opleiding meegedeelde opleidingsdata en/of -tijden te laten plaatsvinden. Indien de hoeveelheid aanmeldingen daartoe aanleiding geeft of (een deel van) de opleiding als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen data en tijden kan plaatsvinden, mag Bonding Communicatie de geplande data en tijden echter wijzigen.


6. Bonding Communicatie mag in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aanbrengen dan wel de voor de opleiding beoogde opleider vervangen indien de omstandigheden daar in redelijkheid aanleiding toe geven, zoals bij ziekte van de opleider.


7. De in de voorgaande leden omschreven wijzigingen geven aan de wederpartij geen recht op vergoeding van schade en/of kosten, tenzij Bonding Communicatie genoodzaakt is een deel van de opleiding of de gehele opleiding te annuleren. Een eventueel door de wederpartij vooruitbetaalde vergoeding wordt in dat geval naar evenredigheid van het vervallen deel van de opleiding aan de wederpartij terugbetaald.


8. Bonding Communicatie informeert de wederpartij zo spoedig mogelijk over de hierboven genoemde wijzigingen met betrekking tot de opleiding.


Artikel 12: Ontwikkelen van websites


1. De wederpartij stelt alle voor de ontwikkeling benodigde informatie tijdig en in de door Bonding Communicatie gewenste vorm aan hen ter beschikking. De aangeleverde bestanden, gegevensdragers, software e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties. 

De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties bij derden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat Bonding Communicatie op diens verzoek op de website plaatst.


2. Partijen leggen de functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen website 

schriftelijk vast. De omvang van de verplichtingen van Bonding Communicatie wordt uitsluitend bepaald door wat partijen schriftelijk overeenkomen.


3. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, verkrijgt de wederpartij een volledige, niet-overdraagbare, licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat hij volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.


4. Bonding Communicatie behoudt de copyrights op de losse elementen wat betreft hun eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d. en mag de eigen naam op de daarvoor overeengekomen wijze op de website plaatsen.


5. De wederpartij mag voor het dagelijks gebruik van de website - binnen de schriftelijk overeengekomen grenzen - wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en boomstructuren.


6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bonding Communicatie, mag de wederpartij geen variant of afgeleide van het ontwerp van de website (laten) maken of (elementen van) dat ontwerp buiten de website/de tussen partijen gemaakte afspraken toepassen of gebruiken.


7. Indien Bonding Communicatie adviseert om een bepaalde provider/andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is zij niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze provider/dienstverlener.


Artikel 13: Oplevering en acceptatie van ontwikkelde websites


1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en de website gebruiksklaar is, informeert Bonding Communicatie de wederpartij hierover.


2. De website is conform de overeenkomst opgeleverd op het moment dat de wederpartij de werking van de website en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, functionaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat/akkoordverklaring voor goedkeuring heeft getekend.


De website wordt geacht te zijn goedgekeurd indien:


a. de wederpartij binnen een tussen partijen overeengekomen testperiode niet heeft gereclameerd bij Bonding Communicatie;

b. - bij gebreke van een testperiode - de wederpartij binnen een periode van 2 weken na de in het eerste lid bedoelde mededeling niet heeft gereclameerd bij Bonding Communicatie.


4. Indien de wederpartij binnen/bij een overeengekomen testperiode of acceptatietest gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, meldt hij deze schriftelijk en gedetailleerd aan Bonding Communicatie. Bonding Communicatie herstelt de geconstateerde gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. binnen een redelijke termijn na melding. De herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van Bonding Communicatie, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij of andere niet aan Bonding Communicatie toe te rekenen oorzaken. Tenzij partijen anders overeenkomen, is herstel van eventueel verloren gegane gegevens voor rekening van de wederpartij.


5. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de website, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring.


6. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wenst aan de website, wordt dit aangemerkt als meerwerk. Bonding Communicatie mag de hieruit voortvloeiende kosten en de hieraan bestede tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening brengen.


7. Indien de wederpartij na de oplevering of herstelperiode nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.


Artikel 14: Onderhoud


1. Indien partijen ten behoeve van de geleverde diensten en/of de ontwikkelde website(s) een onderhoudsovereenkomst sluiten, meldt de wederpartij gebreken, storingen e.d. conform de hierin opgenomen of de gebruikelijke procedures van Bonding Communicatie. Na ontvangst van een melding zal Bonding Communicatie naar beste vermogen de gebreken, storingen e.d. verhelpen.


2. Indien partijen voor de onderhoudswerkzaamheden een periodieke vergoeding overeenkomen, vindt herstel kosteloos plaats. Bonding Communicatie mag de kosten van de (herstel)werkzaamheden wel afzonderlijk in rekening brengen indien er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij, van andere niet aan Bonding Communicatie toe te rekenen oorzaken of indien de website(s) en/of de resultaten van de verrichte werkzaamheden door anderen dan Bonding Communicatie zijn gewijzigd/onderhouden.


3. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zijn de volgende werkzaamheden (en de daaruit voortvloeiende kosten) niet in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen:


a. ontwerp- en programmeerwerkzaamheden;

b. werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen;

c. herstel van eventuele verloren gegane gegevens.


Artikel 15: Zoekmachine optimalisatie


1. Ingeval Bonding Communicatie voor de wederpartij diensten op het gebied van het optimaliseren van zoekmachines (SEO) verleent, doet de wederpartij aan Bonding Communicatie opgave van:

a. de te vinden website(s);

b. de doelmarkt; 

c. de te bereiken doelgroep(en);

d. op dienst/product gerelateerde combinaties van tenminste twee woorden in zoekmachines;

e. de zoekmachine(s) waarvoor geoptimaliseerd dient te worden.


2. Optimalisatie geschiedt altijd onder de voorwaarden zoals deze door de betreffende zoekmachine opgegeven worden. Bonding Communicatie informeert de wederpartij over de voorwaarden die de betreffende zoekmachine stelt. 


3. Bonding Communicatie streeft er naar om binnen de kaders van de overeenkomst de positie voor overeengekomen zoekwoorden en/of zoekwoord combinaties te maximaliseren. 100% garantie voor hoge positionering van zoekwoorden in de zoekmachines kan, vanwege de vele (en soms niet beïnvloedbare) factoren die spelen bij zoekmachine optimalisatie, door Bonding Communicatie niet gegeven worden. Bonding Communicatie kan derhalve geen garantie geven voor de positie van de website van de wederpartij in de opgegeven zoekmachines.


4. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, wordt de overeengekomen webservice verleend voor een periode van 12 maanden. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 1 maand vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd. 


Artikel 16: Klachten 


1. Documenten die niet eerst in concept zijn voorgelegd controleert de wederpartij direct bij ontvangst. Fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden meldt hij uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Bonding Communicatie. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de documenten geacht leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.


2. Overige klachten over voornoemde geleverde documenten meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen 1 maand na levering - schriftelijk aan Bonding Communicatie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.


3. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de ontwikkelde website meldt de wederpartij eveneens direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen (garantie)termijn - schriftelijk aan Bonding Communicatie. Indien geen expliciete (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na oplevering.


4. Klachten over (een onderdeel van) de opleiding meldt de wederpartij zo mogelijk direct tijdens de opleiding - doch uiterlijk binnen 3 maanden na afronding daarvan - schriftelijk aan Bonding Communicatie. 


5. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.


6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.


7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.


8. De wederpartij stelt Bonding Communicatie in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of Bonding Communicatie de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.


9. Geen klachten zijn mogelijk over de website en/of het resultaat van de verrichte werkzaamheden/verleende diensten, indien de wederpartij na (op)levering (technische) wijzigingen heeft aangebracht aan de website/dit resultaat of de website/dit resultaat na (op)levering geheel of gedeeltelijk is bewerkt.


10. Geen klachten zijn mogelijk over:


a. fouten en/of onvolkomenheden in goedgekeurde documenten, indien de wederpartij deze bij een zorgvuldige controle van het concept document had kunnen constateren;

b. documenten die na ontvangst door de wederpartij zijn gewijzigd of bewerkt en niet meer is na te gaan wat de inhoud van het oorspronkelijke document was.


Artikel 17: Garanties


1. Bonding Communicatie voert de overeengekomen werkzaamheden en diensten naar behoren en conform de in voor hen branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.


2. Bonding Communicatie staat gedurende garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.


3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde diensten, baseert Bonding Communicatie zich op de informatie die de provider of andere dienstverlener hierover verstrekt. Indien voor deze dienstverlening door de provider of dienstverlener bepaalde garanties worden afgegeven, gelden deze garanties op gelijke wijze tussen partijen. Bonding Communicatie informeert de wederpartij hierover.

4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.


5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.


6. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Bonding Communicatie - naar hun keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of diensten dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.


7. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Bonding Communicatie. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.


Artikel 18: Aansprakelijkheid


1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Bonding Communicatie gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, capaciteiten, functionaliteiten of kwaliteitseisen aanvaardt Bonding Communicatie geen enkele aansprakelijkheid.


2. Bonding Communicatie is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.


3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.


4. Indien Bonding Communicatie aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door hun assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Bonding Communicatie gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde website, de verrichte werkzaamheden en/of de geleverde diensten.


5. Bij duurovereenkomsten is de schadevergoedingsplicht beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde factuurbedrag, indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Bonding Communicatie gesloten verzekering valt.


6. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Bonding Communicatie hiervoor aanspreken.


7. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.


8. Indien Bonding Communicatie hun werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte informatie, is Bonding Communicatie niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze informatie. 


9. Bonding Communicatie is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:

a. ondeskundig gebruik van de website/het resultaat van de werkzaamheden en/of diensten of gebruik van de website of dit resultaat in strijd met de door of namens Bonding Communicatie verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen, handleidingen e.d.;

b. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Bonding Communicatie verstrekte of voorgeschreven informatie;

c. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;

d. niet-tijdige en/of niet-volledige aanlevering van de informatie door de wederpartij;

e. het nemen of uitvoeren van zakelijke (beleids)beslissingen door de wederpartij al dan niet op basis van de door Bonding Communicatie geleverde documenten of gegeven adviezen. De wederpartij blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen;

f. of als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Bonding Communicatie adviseerde;

g. of doordat het kennisniveau van de deelnemer of een door de deelnemer gevolgde vooropleiding niet goed aansluit bij (het niveau van) van een gegeven opleiding;

h. of doordat door/namens de wederpartij werkzaamheden of bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Bonding Communicatie.


10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Bonding Communicatie voor eventuele aanspraken van derden.


11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Bonding Communicatie of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Bonding Communicatie de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.


Artikel 19: Betaling 


1. Bonding Communicatie mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. Bij opdrachten moet 50% van de overeengekomen prijs/ het honorarium bij het aangaan van de overeenkomst betaald worden. Opleidingen moeten voor aanvang van de opleiding geheel betaald zijn. Voor consumenten geldt dat zij 50% van het overeengekomen cursusgeld voor aanvang van de opleiding moeten betalen.


2. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Bonding Communicatie een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.


3. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.


4. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Bonding Communicatie bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.


5. Bonding Communicatie geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.


6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Bonding Communicatie de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.


7. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Bonding Communicatie de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of hun verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Bonding Communicatie eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen hebben om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.


8. Ontvangen betalingen brengt Bonding Communicatie eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.


9. De wederpartij mag de vorderingen van Bonding Communicatie niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Bonding Communicatie heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.


10. Het vorige lid geldt niet voor de consument.


11. Indien bij een duurovereenkomst volledige betaling uitblijft, stelt Bonding Communicatie de wederpartij/consument schriftelijk in gebreke en geeft daarbij nog een redelijke termijn om alsnog te betalen. Indien betaling wederom uitblijft en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt, mag Bonding Communicatie de dienstverlening opschorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld dan wel de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. Bonding Communicatie informeert de wederpartij/consument tijdig over een voorgenomen opschorting/ontbinding. Alle schade die Bonding Communicatie hierdoor lijdt, evenals de kosten van heraansluiting of het reactiveren van de dienstverlening, zijn voor rekening van de wederpartij/ consument.


12. Voor alle periodieke betalingen en/of betalingsregelingen geldt dat de wederpartij bij vroegtijdige beëindiging van een opleiding het op dat moment nog verschuldigde restant van de vergoeding verschuldigd blijft en dit restant per direct opeisbaar wordt.


Artikel 20: Intellectuele eigendomsrechten


1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, is en blijft Bonding Communicatie de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot (het resultaat van) de geleverde diensten en verrichte werkzaamheden, zoals de intellectuele eigendomsrechten inzake bij de ontwikkeling van websites geleverde databases en broncodes.


2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten is - zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst - uitdrukkelijk en uitsluitend aan Bonding Communicatie voorbehouden. De wederpartij verkrijgt ten aanzien van genoemde databases en broncodes alleen de (gebruiks-)rechten die partijen schriftelijk overeenkomen.


3. De wederpartij mag de - door Bonding Communicatie geleverde of vervaardigde - documenten niet gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij mag deze documenten niet vermenigvuldigen, reproduceren e.d. en deze niet aan derden verstrekken of derden hierin inzage verlenen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bonding Communicatie.


4. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Bonding Communicatie verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die Bonding Communicatie door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hen voor aanspraken van deze derden.


5. Bonding Communicatie garandeert dat de door hen geleverde documenten en websites als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse auteursrechten, octrooirechten, modelrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden. Als blijkt dat deze documenten/websites toch inbreuk maken op voornoemde rechten van derden, vervangt Bonding Communicatie de desbetreffende documenten/websites - na overleg met de wederpartij - door documenten/websites die geen inbreuk maken op de betrokken rechten, verwerft zij hiervoor een licentierecht of neemt zij het geleverde terug tegen restitutie van de betaalde vergoeding (verminderd met de normaal te achten afschrijvingen), zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.


6. De wederpartij heeft alleen recht op de in het vorige lid vermelde opties, indien hij Bonding Communicatie op een zodanig tijdstip heeft ingelicht over de (vermeende) aanspraken van derden (onder vermelding van alle hiervoor relevante bijzonderheden), dat Bonding Communicatie hun rechten ter zake naar behoren kunnen verdedigen. Bonding Communicatie vrijwaart de wederpartij dan tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de geconstateerde inbreuken, mits de wederpartij de behandeling van een eventuele rechtszaak uitsluitend aan Bonding Communicatie overlaat en hierbij alle noodzakelijke medewerking verleent.


7. Bonding Communicatie mag technische maatregelen nemen ter bescherming van de eigen rechten.


Artikel 21: Retentierecht


1. Bonding Communicatie mag de teruggave van de documenten van de wederpartij die Bonding Communicatie in verband met de uitvoering van de werkzaamheden onder zich heeft opschorten indien en gedurende de periode dat:

a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden en/of leveringen niet of niet volledig heeft voldaan;

b. de wederpartij de kosten van eerdere door Bonding Communicatie verrichte werkzaamheden en/of leveringen niet of niet volledig heeft betaald;

c. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Bonding Communicatie niet of niet volledig heeft betaald.


2. Bonding Communicatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door hen uitgeoefende retentierecht.


Artikel 22: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.


1. Bonding Communicatie mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.


2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.


Artikel 23: Overmacht


1. Bij overmacht van de wederpartij of Bonding Communicatie, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van hun verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


2. Onder overmacht van Bonding Communicatie wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Bonding Communicatie, van de door hen ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan hun zijde.


3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Bonding Communicatie: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Bonding Communicatie of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen evenals ziekte of overlijden van de beoogde opleider waarbij Bonding Communicatie in redelijkheid niet in staat is nog tijdig voor adequate vervanging zorg te dragen.


4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Bonding Communicatie tot aan dat moment nakomen.


Artikel 24: Annulering, opschorting


1. Indien de wederpartij een opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Bonding Communicatie van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Bonding Communicatie en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.


2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Bonding Communicatie de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/ gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.


3. De wederpartij vrijwaart Bonding Communicatie voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.


4. Bonding Communicatie mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.


5. Bij opschorting van de overeenkomst/opdracht op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden/geleverde diensten per direct opeisbaar en mag Bonding Communicatie deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Bonding Communicatie zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.


6. Kosten die voor Bonding Communicatie voortvloeien uit het hervatten van de werkzaamheden/dienstverlening, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Bonding Communicatie de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.


Artikel 25: Toepasselijk recht, bevoegde rechter


1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Bonding Communicatie, maar Bonding Communicatie behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.


3. Ongeacht de keuze van Bonding Communicatie, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Bonding Communicatie.


4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Bonding Communicatie er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.


Datum: 15-09-2020

Bijgewerkt: 13-11-2020